7. studeni, 2010

Univerzalno političko ostvarenje ljudskih prava (Ujedinjeni narodi)

Strašni zločini tokom Drugog svjetskog rata potaknuli su ljude na razmišljanje kako bi se moglo osigurati važenje ljudskih prava diljem svijeta. Ono što se dogodilo nije se smjelo više ponoviti. Trebalo je osigurati da svi ljudi na svijetu imaju osnovna prava i slobode. To je bio jedan od najvažnijih motiva za osnivanje Ujedinjenih naroda. Sporazumom svih država ljudska prava više nisu  bila stvar pojedinih država nego su postala pitanja  zajednice država. To je sadržano u ključnom ugovoru između država, u “Povelji Ujedinjenih naroda”, koja je usvojena 26. lipnja/juna 1945.

U njoj se ističe da se sve države članice obvezuju da će i zajedno i svaka posebno surađivati s Organizacijom u smislu provedbe ciljeva Organizacije (član 56), a u te ciljeve ubraja se zaštita ljudskih prava. Tim članom svaka država članica Ujedinjenih naroda, a to su danas gotovo sve zemlje svijeta, obvezuje se na poštivanje ljudskih prava. Da bi bilo precizno utvrđeno što su ljudska prava sastavljena je “Opća deklaracija o ljudskim pravima“, koja je usvojena 10. prosinca/decembra 1948.i predstavlja listu ljudskih prava, koja se mogu podijeliti u više grupa.