12. siječanj, 2013

Razvoj i održivost mehanizama za integraciju principa ravnopravnosti spolova u sektoru sigurnosti BiH i promocija učešća žena u policijskim snagama u BiH

zadovoljstvo nam je izvijestiti Vas da Udruženje za unaprijeđenje i kulturu življenja Bonaventura  radi na finalnoj pripremi za realizaciju Projekta

Razvoj i održivost mehanizama za integraciju principa ravnopravnosti spolova u sektoru sigurnosti BiH i promocija učešća žena u  policijskim snagama u BiH

Financijski podržano iz sredstava FIGAP programa

početak projekta planiran je u prvom kvartalu 2013 – e , a završetak 31.10.2013.

Cilj Projekta je da se poboljša postojeći normativni okvir o rodnim pitanjima i ravnopravnosti spolova u sektoru sigurnosti u skladu sa Poglavljem II: Suradnja i jačanje kapaciteta, Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine (GAP BiH). Projektom će se u skladu sa Ciljem 1 ovog poglavlja inicirati usuglašavanje zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti sigurnosti sa  Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini (član 30., stav 2.) kroz analizu postojećeg normativnog okvira i davanje  odgovarajućih preporukae. Projektni ciljevi su također u skladu sa Akcionim planom za implementaciju UNSCR 1325 u BiH 2010-2013., odnosno predstavljaju podršku integraciji politika ravnopravnosti spolova u sistem odbrambeno-sigurnosne politike, te promociji sudjelovanja  žena općenito  u sistemu sigurnosti  u BiH s posebnim naglaskom na afirmaciju žena u  policijskim snagama u BiH  i stvaranju pravnih pretpostavki za njihovo napredovanje u  službi s ciljem postizanja rodne jednakosti.

Pravni okvir za integraciju rodnih politika u Bosni i Hercegovini, temelji se na Ustavu BiH,  međunarodnim dokumentima navedenim u Aneksu 1 Ustava BiH, Zakonu o ravnopravnosti spolova u BiH, Zakonu o zabrani  diskriminacije BIH i drugim zakonima.  Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH promiče ravnopravnost spolova i stvara jednake mogućnosti za žene i muškarce u političkom, kulturnom, privrednom, socijalnom i drugim područjima života. U cilju pružanja podrške sveobuhvatnoj integraciji principa rodne ravnopravnosti, Agencija za ravnopravnost spolova BiH sa Gender centrima FBiH i RS pokrenula je uspostavu institucionalnih mehanizama i izradu Gender Akcionog Plana (GAP) koji je definirao prioritete, aktivnosti, strategije, odgovornosti i sredstva za provođenje rodne ravnopravnosti od lokalnog do državnog nivoa. Uprkos brojnim institucionalnim mehanizmima, zvaničnim priznanjima i pomacima u ovoj oblasti, rodna ravnopravnost još uvijek nije prisutna u institucijama sektora sigurnosti.

Podzakonski akti u okviru institucija u sektoru sigurnosti nisu usklađeni sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH, a institucije još uvijek nisu poduzele sve potrebne mjere koje se odnose na obaveze u skladu sa odredbama Zakona i međunarodnim standardima.

Žene su podzastupljene u svim institucijama sektora sigurnosti a posebno na mjestima odlučivanja. U strukturi zaposlenih državnih službenika situacija je nešto bolja i kreće se oko 40% ali broj rukovodećih službenika  još uvijek  nije ni  približan ovom postotku. U strukturi policijskih službenika broj žena se kreće oko 12 %

Sa ciljem poboljšanja ovog stanja neophodno je uskladiti podzakonske akte koji se odnose na prijem i napredovanje službenika/ca u sektoru sigurnosti sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH i definirati mjere koje su ove institucije dužne poduzeti kako bi se ovo stanje popravilo. Ove mjere se odnose i na imenovanje osoba koje bi pratile stanje u ovoj oblasti na godišnjem nivou i koje bi bile zadužene da predlažu mjere za otklanjanje uočenih nepravilnosti.

Analizu i procjenu stanja će izvršiti radna grupa koju čine suradnica na projektu (pravna ekspertica) i predstavnici i predstavnice Ministarstva sigurnosti BiH i upravnih organizacija u njegovom sastavu, te entitetskih ministarstava unutarnjih/ unutrašnjih poslova. Na temelju nalaza analize i procjene stanja, radna grupa će pripremiti odgovarajuće preporuke za usuglašavanje svih državnih i entitetskih zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti sigurnosti sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH. Nalazi i preporuke će se objaviti u formi brošure i javno predstaviti na svečanoj promociji koja će se održati 31. oktobra 2013. godine povodom obilježavanja godišnjice usvajanja Rezolucije 1325 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

Na svečanoj promociji će premijerno biti prikazan 13 minutni  film“Žene – Mir – Sigurnost u BiH“, kao i promotivni video TV spot 1325; urađeni kao dio projekta., te u formi DVD –a priloženi uz brošure, dok će za vrijeme trajanja projekta „vidljivost“-promocija učešća žena u  policijskim snagama u BiH biti u kontinuitetu na web stranici : bonaventura.ba

Projektom je predviđena i Regionalna konferncija za razmjenu informacija, što će biti prilika da se ocijeni stanje o primjeni rezolucije 1325 u zemljama regiona ali i da se poveća svijest o neophodnosti regionalnog odgovora na pitanje učešća žena u sektoru sigurnosti.

bonaventura.ba

1. siječanj, 2013

SRETNO U NOVOJ 2013 -oj GODINI!

SRETNO NAM , bonaventura.