25. siječanj, 2018

„Formiranje rostera medijskih profesionalaca posvećenih podizanju javne svijesti o rodno zasnovanom nasilju“

IMG_7824 IMG_7816 IMG_7814 IMG_7805

„Formiranje rostera medijskih profesionalaca posvećenih podizanju javne svijesti o rodno zasnovanom nasilju“ je događaj/ radni sastanak održan u okviru projekta „Isključimo nasilje – Mediji protiv nasilja nad ženama“ koji realizira Udruženje/udruga BH novinari uz podršku UN Women ureda u Bosni i Hercegovini i Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (Sida). Cilj Rostera medijskih profesionalaca je da se kroz zajedničku suradnju, razmjenu iskustava i praksi podigne javna svijest o ovom društvenom problemu kroz objavljivanje istraživačkih priča, čiji će temelj biti promoviranje prava i interesa osoba rodno zasnovanog nasilja.

„Formiranje rostera medijskih profesionalaca posvećenih podizanju javne svijesti o rodno zasnovanom nasilju“

IMG_7824 IMG_7816 IMG_7814 IMG_7805

„Formiranje rostera medijskih profesionalaca posvećenih podizanju javne svijesti o rodno zasnovanom nasilju“ je događaj/ radni sastanak održan u okviru projekta „Isključimo nasilje – Mediji protiv nasilja nad ženama“ koji realizira Udruženje/udruga BH novinari uz podršku UN Women ureda u Bosni i Hercegovini i Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (Sida). Cilj Rostera medijskih profesionalaca je da se kroz zajedničku suradnju, razmjenu iskustava i praksi podigne javna svijest o ovom društvenom problemu kroz objavljivanje istraživačkih priča, čiji će temelj biti promoviranje prava i interesa osoba rodno zasnovanog nasilja.

9. prosinac, 2017

08.12.2017g. We participated at the launch of the Initiative for amendments to the Criminal Law of the Federation of Bosnia and Herzegovina with the aim of creating a legislative framework for sanctioning person / commit offenses through information and communication technologies

IMG_20171208_101446   IMG_20171208_120804

In the framework of marking the international campaign of 16 days of activism against gender-based violence, the Agency for Gender Equality of BiH / Ministry of Human Rights and Refugees of BiH in cooperation with the Women’s Rights Center Zenica organized a conference titled ” Presentation  in order to create a legislative framework for sanctioning persons who commit criminal offenses through information-communication technologies. ” The conference was held in Sarajevo on December 8, 2017

IMG_20171208_101328
In 2013, Bosnia and Herzegovina ratified the Council of Europe Convention on Prevention and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention), which obliged BiH to take legislative and other measures to secure the legal, institutional and organizational framework for the prevention of violence against women , protection of victims of violence and punishment of perpetrators of violence. The BiH Council of Ministers adopted the Framework Strategy for the Implementation of the Council of Europe Convention on Prevention and Combating Violence Against Women and Domestic Violence in BiH for the period 2015-2017. The Istanbul Convention recognizes violence against women in their members 17 and 34 through modern communication and ICT tools, and calls on Member States to adopt policies aimed at preventing and protecting this form of violence against women.

 

08.12.2017g. Sudjelovali smo na predstavljanju Inicijative za izmjene i dopune Krivičnog zakona Federacije BiH s ciljem kreiranja zakonodavnog okvira za sankcioniranje osoba/izvršitelja krivičnih djela putem informacijskih komunikacijskih tehnologija

IMG_20171208_101446   IMG_20171208_120804

U okviru obilježavanja međunarodne kampanje 16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, Agencija za ravnopravnost spolova BiH/Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u saradnji sa Centrom ženskih prava Zenica organizirala je konferenciju pod nazivom „Predstavljanje Inicijative za Izmjene i dopune Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u cilju stvaranja zakonodavnog okvira za sankcionisanje osoba koje vrše krivična djela putem informaciono-komunikacionih tehnologija“. Konferencija se održala u Sarajevu 8. decembra/prosinca 2017.godine

IMG_20171208_101328
Bosna i Hercegovina je 2013. godine ratificirala Konvenciju Vijeća Evope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) čime se BiH obavezala na poduzimanje zakonodavnih i drugih mjera radi osiguranja pravnog, institucionalnog i organizacionog okvira za prevenciju
nasilja nad ženama, zaštitu žrtava nasilja te kažnjavanje počinitelja nasilja. Vijeće ministara BiH je jula 2015. godine usvojilo Okvirna Strategija za provedbu Konvencije Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u BiH za period 2015 – 2017. Istanbulska konvencija u svojim članovima 17. i 34. prepoznaje nasilje nad ženama putem modernih sredstva komunikacije i IKT, te poziva države članice na usvajanje politika koje bi imale za cilj prevenciju i zaštitu od ovog oblika nasilja nad ženama.

 

5. prosinac, 2017

Konferencija o temi „Borba za rodnu ravnopravnost u sudnici“

osc - užs IMG_20171204_141925  

Udruženje Žena Sudija u BiH, uz podršku Misije OSCE-a u BiH, organizirala je 04.12.2017g. konferenciju o temi „Borba za rodnu ravnopravnost u sudnici“ koja je okupila veliki broj predstavnika/ica pravosudne i akademske zajednice, međunarodnih organizacija i civilnog društva. Predsjednica i zamjenica predsjednice Udruženja BONAVENTURA su nazočile i aktivno sudjelovale na panelu.

15. studeni, 2017

Druženje nakon održane sjednice Skupštine Udruge BONAVENTURA

IMG_20171115_145054  IMG_20171115_145104

Nakon održane sjednice Skupštine udruge BONAVENTURA , ostalo nas je nekoliko da uz čaj i voće razmijenimo ideje i zajedničke planove.

23. listopad, 2017

Radna Grupa za DI osoba sa invaliditetom primljena danas na sastanak u federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

Sastanak tragom kampanje “Neovisan život i uključenost u zajednicu: Moje pravo, moja potreba, naše mogućnosti!”

IMG_20171023_110221

Danas smo kao Radna Grupa za DI osoba sa invaliditetom primljeni kod gosp. Jurišića i suradnica pri federalnom ministarstvu rada i socijalne politike. Sastanku su nazočili ; Haris Haverić-SUMERO,  Meldina Ugarak-JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama Zeničko- dobojskog kantona, Erna Kotlo-SUNCE Mostar, Jasminka Susmel-BONAVENTURA, Anida Čmanjčanin-People In Need.  U prijateljskoj atmosferi smo razmijenili iskustva, te dogovorili međusobnu suradnju .

11. listopad, 2017

Pripreme, snimanja novog ciklusa TV serijala BONAVENTURA, uskoro premijerna emitiranja…

Pripreme možete pratiti na našoj FB stranici:  facebook.com/bonaventura.ngo

Serijal ćete moći pratiti putem lokalnih TV emitera u BiH, kao i na našem  BONAVENTURA TV KANAL – YouTube  , www.facebook.com/bonaventura.ngo/, http://www.bonaventura.ba/video/

Starije objave »